Vergoeding

Binnen mijn praktijk is er een onderscheid in de volgende producten:

Voor individuele gesprekken zijn verschillende mogelijkheden om te betalen


Zelf betalen of niet verzekerde zorg

Wanneer je geen beroep wilt doen op je zorgverzekering of je klachten komen niet overeen met een vergoede diagnose, dan kun je ervoor kiezen om de behandeling zelf te betalen. De behandeling wordt maandelijks gefactureerd en dient binnen twee weken betaald te worden. Je hebt geen verwijsbrief nodig van de huisarts. Er wordt ook geen informatie naar de zorgverzekeraar gestuurd. Het hoeft dan geen diagnose te worden gesteld. Ik hanteer een tarief van 75% van de NZa tarieven die hieronder genoemd staan.

De eerste fase van de behandeling (intake) bestaat uit diagnostiek-consulten (zie specificatie onder). De vervolg fase bestaat uit behandeling-consulten (zie specificatie onder).

NZa Tarieven setting ambulant sectie II 2024
CO0432 Diagnostiek 45 €159,70
CO0497 Behandeling 45 €135,89

CO0562 Diagnostiek 60 €183,44
CO0627 Behandeling 60 €161,46

https://www.nza.nl/zorgsectoren/geestelijke-gezondheidszorg-ggz-en-forensische-zorg-fz/nieuwe-bekostiging-ggz/welke-regels-gelden-voor-de-ggz-in-2024


Zakelijke traject betaald door werkgever

Wanneer je klachten van invloed dreigen, dan wel reeds hebben op uw functioneren op het werk, kan je werkgever ervoor kiezen een coachingstraject aan te bieden. Het gehele traject wordt door je werkgever vergoed. In het traject besteden we aandacht aan de re-integratie dan wel voorkoming van uitval.

Voor zakelijke trajecten wordt in overleg met jou een offerte op maat gemaakt. Overleg met bedrijfsarts en/of leidinggevende behoren met jouw instemming tot de opties.

Na ondertekening van de offerte zal de begeleiding starten.
Tarief: € 150 per sessie van 45 minuten.

Werkgevers hebben vaak een budget voor (psychologische) ondersteuning voor hun medewerkers. Bijvoorbeeld wanneer de klachten van invloed zijn op het functioneren in werk of wanneer je dreigt uit te vallen in werk of al verzuimd hebt door de klachten. Wanneer je bij mij onder behandeling wilt komen op kosten van de werkgever, zal er na het intakegesprek een offerte aan de werkgever verstuurd worden. Voor zakelijke trajecten geldt een aangepast uurtarief. Na akkoord op de offerte door de werkgever, kan het traject van start gaan. Een evaluerend gesprek of tussentijdse afstemming met de werkgever of de bedrijfsarts, behoort tot de mogelijkheden in dergelijke zakelijke trajecten. Dit vindt uitsluitend plaats met instemming van jou als cliënt.


Zorg via je zorgverzekering

Ik werk samen met Stichting 1NP. Zij hebben met praktisch alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Als eerste stap kun je je aanmelden via mijn website. Ik zal contact met je opnemen voor een kennismakingsgesprek (telefonisch max. 15 min) om te kijken of je hulpvraag aansluit bij wat ik kan bieden. Na deze screening kan er een intake gepland worden. De intake bestaat meestal uit 1-3 gesprekken en het invullen van een aantal online vragenlijsten waarna een behandelplan gemaakt wordt.

Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ wordt in principe vergoed door de basisverzekering wanneer de klachten voldaan aan één van de vergoede DSM-5 classificaties. Om een vergoeding te krijgen heb je dan een verwijsbrief van de huisarts nodig. De verwijzing is alleen geldig voor het type zorg dat vermeld staat. Je verwijzer bepaalt waarvoor je in aanmerking komt. Deze dient te bevatten: 

  • Vermoeden DSM-IV stoornis
  • Verwijzing voor de GBGGZ of SGGZ
  • Gegevens (incl. AGB code) van de verwijzer
  • Patiëntgegevens
  • Plaats en datum van de verwijzing
  • Handtekening van de verwijzer

Een verwijsbrief is – voor dezelfde zorgvraag- 9 maanden geldig na uitgifte. Meld je je niet binnen een half haar aan voor zorg, dan dien je een nieuwe verwijsbrief te vragen van de huisarts. Een verwijsbrief is altijd nodig voor je eerste afspraak. Achteraf een verwijsbrief regelen is helaas niet mogelijk om voor vergoeding van zorg in aanmerking te komen.

Per 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel (ZPM) ingevoerd. Hierbij bepaalt de duur van een consult het tarief. Een zorgaanbieder mag in plaats daarvan ook uitgaan van de tijd die voor jou in de agenda was gepland. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde. Wijkt de duur van het consult meer dan 15 minuten af en besteden wij meer of minder tijd ten opzichte van de geplande tijd, dan wordt het consult alsnog achteraf aangepast op basis van de realisatie. 

Daarbij wordt er niet meer aan het eind van het jaar of na afloop van het behandeltraject een factuur verstuurd, maar dit gebeurt nu elke maand. Zo wordt de voortgang van de behandelingen beter inzichtelijk gemaakt. Wanneer je zorg afneemt, betaal je altijd je eigen risico. Dit is het bedrag dat je zelf moet betalen als je zorgkosten maakt. In 2024 is dat een bedrag van € 385. Pas daarna betaalt jouw zorgverzekeraar de resterende kosten. Het kan zijn dat je bij het sluiten van een zorgverzekering hebt gekozen voor een hoger eigen risico. Dan is dat bedrag voor jouw rekening. De zorgverzekeraar vergoedt de overige kosten. Een andere belangrijke verandering is dat het eigen risico per kalenderjaar wordt berekend en niet per behandeltraject. Wanneer je behandelingstraject zou starten in december, zul je voor deze sessies het eigen risico moeten afdragen. Voor de vervolgbehandelingen vanaf januari zal wederom het eigen risico van dat nieuwe kalenderjaar eerst moeten worden afgedragen.